top of page

GDPRE

Poučenie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

Poučenie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že som bol poučený o spracúvaní osobných údajov a udeľujem, ako dotknutá osoba, výslovný, bezvýhradný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu, na nižšie uvedený účel a po nižšie uvedenú dobu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalších príslušných právnych predpisov. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Sentinel startup. so sídlom Hájová 4135/1 Dubnica nad Váhom, e-mail: sentinelstartup@gmail.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy na úseku spracúvania osobných údajov je: Samuel Sameš, e-mail: sameulsames23@gmail.com, tel. č.: 0948023043.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia účasti na programe Lifbee Academy a vyhodnotenia práce a schopnosti záujemcov a účastníkov programu (ďalej len „Program“) ako aj za účelom zabezpečenia všetkých s tým súvisiacich podujatí, za účelom spolupráce s partnermi Programu, za účelom propagácie Prevádzkovateľa, partnerov Programu a Programu a za účelom zabezpečenia všetkých s tým súvisiacich a nevyhnutných právnych a faktických úkonov. 

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, rozsah/stupeň ukončeného a aktuálneho vzdelania, tel. č., životopis, prípadné iné kontaktné údaje, prípadne iné údaje potrebné na zabezpečenie účasti dotknutej osoby v Programe a s tým súvisiacich podujatí a aktivít. 

Dotknutá osoba týmto ďalej súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ zverejnil spracúvané osobné údaje za účelom propagácie Prevádzkovateľa, partnerov Programu a Programu v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah/stupeň ukončeného a aktuálneho vzdelania, osobné fotografie, fotografie z Programu, audiovizuálne záznamy z Programu, vyhotovené výstupy z Programu, názory a recenzie účastníkov, profily účastníkov, prípadne ďalšie údaje nevyhnutne potrebné na propagáciu.  

Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie účasti dotknutej osoby v Programe a zabezpečenie propagácie Prevádzkovateľa a Programu. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (právo na informáciu ohľadom rozsahu a účele spracovania), právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať ako aj uplatňovať vyššie uvedené práva, a to najmä zaslaním na e-mailovú adresu sentinelstartup@gmail.com. Dotknutá osoba má ďalej právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. ako aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Dotknutá osoba súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby ďalším osobám podieľajúcim sa na realizovaní Programu, na účely spolupráce s partnermi Programu a propagácií Prevádzkovateľa a Programu. 

bottom of page